Alpol AP 400 posadzka podkładowa od 20 do 100 mm 25 kg

18,40 

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych, profilowania spadków, jako podkład pod okładziny ceramiczne, kamienne, panele podłogowe oraz posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowana na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym powinna wynosić 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Produkt jest składnikiem systemu hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS T.

Opakowanie – Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

Rodzaj podłoża
Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste, inne stabilne podłoża.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych i innych substancji pogarszających przyczepność. Warstwy kruche i łuszczące się usunąć. Spękania poszerzyć, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoża słabe należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Podłoża nasiąkliwe pomalować gruntem ALPOL AG 703. Przy układaniu posadzki powtórzyć dylatacje podłoża oraz wykonać dylatację obwodową.

Sposób użycia
Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Ruch pieszy dopuszcza się po 48 godzinach. Układanie okładzin/wykładzin zalecane jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyżej 35 mm – po 28 dniach. Płytki ceramiczne, terakotę, gres lub marmur można przyklejać przy wilgotności posadzki nie przekraczającej 4%, używając odpowiedniej zaprawy klejącej ALPOL. W przypadku wykończeń z drewna lub drewnopochodnych wilgotność posadzki musi być  zgodna z zaleceniami producenta wykładziny/okładziny i nie większa niż 2%. Pod wykładziny PCV, dywanowe lub parkiet zalecane jest wyrównanie powierzchni posadzki ALPOL AP 400 odpowiednio dobraną do danego wykończenia posadzką samopoziomującą ALPOL.

Narzędzia
Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Optymalne warunki do wykonywania robót i wiązania posadzki to temperatura od +10°C do +22°C i wilgotność względna powietrza od 50 do 70%. Warunki odbiegające od optymalnych, skracają lub wydłużają czas wiązania i twardnienia posadzki.  Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem, przeciągami i mrozem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku poniżej 6 m. Przy wykonywaniu podkładów na tarasach/balkonach wielkość pola bez dylatacji nie powinna przekraczać powierzchni 6 m², a stosunek długości do szerokości pola nie powinien być większy niż 4:1.Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Przed układaniem okładzin/wykładzin należy zbadać wilgotność posadzki metodą CM. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wilgotnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Ruch pieszy dopuszcza się po 48 godzinach. Układanie okładzin/wykładzin zalecane jest po 14 dniach dojrzewania posadzki, przy warstwach powyżej 35 mm – po 28 dniach. Płytki ceramiczne, terakotę, gres lub marmur można przyklejać przy wilgotności posadzki nie przekraczającej 4%, używając odpowiedniej zaprawy klejącej ALPOL. W przypadku wykończeń z drewna lub drewnopochodnych wilgotność posadzki musi być  zgodna z zaleceniami producenta wykładziny/okładziny i nie większa niż 2%. Pod wykładziny PCV, dywanowe lub parkiet zalecane jest wyrównanie powierzchni posadzki ALPOL AP 400 odpowiednio dobraną do danego wykończenia posadzką samopoziomującą ALPOL.

UWAGI I ZALECENIA

Narzędzia
Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Optymalne warunki do wykonywania robót i wiązania posadzki to temperatura od +10°C do +22°C i wilgotność względna powietrza od 50 do 70%. Warunki odbiegające od optymalnych, skracają lub wydłużają czas wiązania i twardnienia posadzki.  Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem, przeciągami i mrozem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku poniżej 6 m. Przy wykonywaniu podkładów na tarasach/balkonach wielkość pola bez dylatacji nie powinna przekraczać powierzchni 6 m², a stosunek długości do szerokości pola nie powinien być większy niż 4:1.Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Przed układaniem okładzin/wykładzin należy zbadać wilgotność posadzki metodą CM. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

DOKUMENTACJA

ap400 Posadzka podkładowa od 20 do 100 ap400_pzh Posadzka podkładowa od 20 do 100 ap400_kch Posadzka podkładowa od 20 do 100 ap400_dwu Posadzka podkładowa od 20 do 100 ap400_dz Posadzka podkładowa od 20 do 100

Może spodoba się również…