Alpol AP 420 posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa 2-20 mm 25 kg

63,99 

Do wykonywania samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek o grubości od 2 do 20 mm wyrównujących podłoża betonowe i cementowe przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych, takich jak: płytki i wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, płytki ceramiczne i inne. Może być stosowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym oraz w miejscach narażonych na okresowe zawilgocenie (np. łazienki, kuchnie). Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie – Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

Rodzaj podłoża
Beton, posadzki cementowe, podkłady cementowe z elementami grzejnymi, posadzka ALPOL AP 400, zaprawa wyrównawcza ALPOL AZ 135.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane, oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych i innych substancji pogarszających przyczepność. Warstwy kruche i łuszczące się usunąć. Spękania poszerzyć, niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoża słabe należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Co najmniej 24 godziny przed wykonaniem wylewki podłoże należy pomalować gruntem ALPOL AG 703. W miejscach spękań podłoża i narażonych na koncentrację naprężeń należy zastosować zbrojenie z siatki z włókna szklanego. Zawsze należy wykonać dylatacje brzegowe (przykleić do ścian paski styropianu lub gąbki). Jeżeli w podłożu występują dylatacje to należy je powtórzyć w warstwie posadzki.

Sposób użycia
Zawartość worka wymieszać mechanicznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W przypadku mieszania i wylewania za pomocą agregatu wodę dobierać stosownie do rodzaju agregatu. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania.  Masę wylewać na podłoże, rozprowadzając pacą lub listwą zgarniającą i odpowietrzając wałkiem kolczastym. Niedokładne zagruntowanie podłoża i odpowietrzenie posadzki może spowodować pojawienie się pęcherzyków powietrza na jej powierzchni. Przerwy w wylewaniu posadzki nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Po upływie 6 godzin od wylania należy wykonać nacięcia dylatacyjne tworzące siatkę prostokątów o wielkości uzależnionej od wielkości powierzchni posadzki. Ruch pieszy dopuszcza się po 6 godzinach. W przypadku wylewania posadzki w kilku warstwach, kolejną warstwę można wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, przeszlifowaniu powierzchni i oczyszczeniu z pyłu oraz pomalowaniu jej co najmniej 24 godziny wcześniej gruntem ALPOL AG 703. Płytki ceramiczne, terakotę, gres lub marmur można przyklejać już po 2 dniach, przy wilgotności podłoża nie przekraczającej 4%, używając odpowiedniej zaprawy klejącej ALPOL. Po 7 dniach na powierzchni posadzki ALPOL AP 420 można układać wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, pod warunkiem, że wilgotność posadzki jest zgodna z zaleceniami producenta wykładziny i nie większa niż 2,5%. W przypadku okładzin/wykładzin klejonych do podłoża wymagane jest wcześniejsze przeszlifowanie posadzki i przygotowanie jej zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Narzędzia
Agregat do wylewek lub mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, wałek kolczasty, podeszwy z kolcami, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C., przy czym warunki optymalne do wykonywania robót i wiązania posadzki to temperatura od +10°C do +22°C i wilgotność względna powietrza od 50 do 70%. Warunki odbiegające od optymalnych, skracają lub wydłużają czas wiązania i twardnienia posadzki. W przypadku wysokich temperatur produkt przechowywać w chłodnym miejscu i stosować zimną wodę. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i przeciągami. Nie dodawać innych substancji.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m², przy długości boku poniżej 6 m. Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać mechanicznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W przypadku mieszania i wylewania za pomocą agregatu wodę dobierać stosownie do rodzaju agregatu. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania.  Masę wylewać na podłoże, rozprowadzając pacą lub listwą zgarniającą i odpowietrzając wałkiem kolczastym. Niedokładne zagruntowanie podłoża i odpowietrzenie posadzki może spowodować pojawienie się pęcherzyków powietrza na jej powierzchni. Przerwy w wylewaniu posadzki nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Po upływie 6 godzin od wylania należy wykonać nacięcia dylatacyjne tworzące siatkę prostokątów o wielkości uzależnionej od wielkości powierzchni posadzki. Ruch pieszy dopuszcza się po 6 godzinach. W przypadku wylewania posadzki w kilku warstwach, kolejną warstwę można wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, przeszlifowaniu powierzchni i oczyszczeniu z pyłu oraz pomalowaniu jej co najmniej 24 godziny wcześniej gruntem ALPOL AG 703. Płytki ceramiczne, terakotę, gres lub marmur można przyklejać już po 2 dniach, przy wilgotności podłoża nie przekraczającej 4%, używając odpowiedniej zaprawy klejącej ALPOL. Po 7 dniach na powierzchni posadzki ALPOL AP 420 można układać wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, pod warunkiem, że wilgotność posadzki jest zgodna z zaleceniami producenta wykładziny i nie większa niż 2,5%. W przypadku okładzin/wykładzin klejonych do podłoża wymagane jest wcześniejsze przeszlifowanie posadzki i przygotowanie jej zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

UWAGI I ZALECENIA

Narzędzia
Agregat do wylewek lub mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca, listwa zgarniająca, wałek kolczasty, podeszwy z kolcami, pojemniki, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C., przy czym warunki optymalne do wykonywania robót i wiązania posadzki to temperatura od +10°C do +22°C i wilgotność względna powietrza od 50 do 70%. Warunki odbiegające od optymalnych, skracają lub wydłużają czas wiązania i twardnienia posadzki. W przypadku wysokich temperatur produkt przechowywać w chłodnym miejscu i stosować zimną wodę. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i przeciągami. Nie dodawać innych substancji.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych oraz dylatacji brzegowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m², przy długości boku poniżej 6 m. Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

DOKUMENTACJA

ap420 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm ap420_pzh Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm ap420_kch Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm ap420_dwu Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm ap420_dz Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm

Może spodoba się również…